Nhận được tin buồn muộn
 
Thầy Lê Quang Nhiệm
Chồng của
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
Cựu Giáo Sư Anh Văn Trường TH NLS Bình Dương
đã tạ thế ngày 15 tháng 3 năm 2015
Hưởng thọ 81 tuổi 
 
Linh Cữu đã được hỏa táng
tại Fort Smith, Arkansas
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến Cô Trịnh Thị Kiêm Loan cùng gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU