alt
 
Nhận được tin muộn
 
Chị Nguyễn Hữu Đức
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, Khoá 7, Khóa 1 Lâm Nghiệp
 
Đã tạ thế ngày 26 tháng 5 năm 2014 tại Bình Hòa, Thuận An
Hưởng Thọ 56 tuổi
 
An táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương Bến Cát
Ngày 30 tháng 5 năm 2014
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Chị Đức sớm về Miền Cực Lạc