Được tin bun
 
 
Cụ Bà NGUYỄN THỊ NGÀ
Thân mu ca Anh Đoàn Thin Tâm
(cu hc viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương,
hin đang là thành viên trong  Gia Đình Nông Nghip Úc Châu)
 
va t thế vào ngày Th Ba, 07.9.2021 ti Saigon.
Toàn th quí Thy Cô, bn bè đng môn và
thân hữu trong gia đình Nông Nghip Úc Châu
xin thành tht chia bun cùng gia đình Anh Tâm và quí tang quyến.
Cũng xin nguyn cu cho hương linh ca Bác sm siêu thoát v cõi vĩnh hng.
 
ĐNG KÍNH PHÂN ƯU
Gia Đình Nông Nghip Úc Châu