alt src=http://nlsbinhduonghn.com/images/stories/2012/April-June/ThanhKinhPhanUu.jpg _cke_saved_src=http://nlsbinhduonghn.com/images/stories/2012/April-June/ThanhKinhPhanUu.jpg
 
Được tin buồn

Cụ Bà Trần Thị Chín
 
Thân mẫu anh Vương Thế Đức
Cựu G.S. Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 06 tháng 5 năm 2012 tại Oakville, Ontario, Canada
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại
Mississauga, Ontario, Canada
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Vương Thế Đức và gia quyến

Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc


Nhóm thân hữu trường Trung Học NLS Bình Dương

Huỳnh Kim Ngọc
Nguyễn Thượng Hạng
Bạch Thị Vàng
Huỳnh văn Công
Huỳnh Thị Hương
Trần Thị Nữ
Trần Thị Ngọc
Ngô Hữu Giao
Đặng Tấn Lung

Nguyễn Thị Thu

Đồng Thành Kính Phân Ưu