alt
Nhận được tin buồn
 
Anh Trương Công Chánh
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, Ban Canh Nông, Khoá 1
Nguyên Hiệu Phó Trường Hùng Vương, Tỉnh Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 20-03-2012 tại Lái Thiêu, VN
 
Lễ Nhập Quan lúc 12 giờ ngày 20-3-2012
Lễ Động Quan lúc 7 giờ sáng ngày thứ sáu 23-3-2012 tại xã An Sơn - Lái Thiêu
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Anh Chánh sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU