Nhận được tin buồn
 
Bạn Nguyễn Thành Hòa
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K2 - Canh Nông 1
 
Qua đời vào ngày 06 tháng 08 năm 2023
 
Hưởng thọ 69 tuổi
 
Linh cửu được quàn tại tư gia và sẽ được hỏa táng
tại Hawaii, USA

Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Nguyễn Thành Hòa cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Nguyễn Thành Hòa sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng.
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU