Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Tuyết
Thân mẫu của Bạn Võ Duyên
Cựu Học Viên Khóa 5
Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 11 giờ 45 phút ngày 16 tháng 10 năm 2022
Hưởng Thọ 93 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại đường số 63 Bình Nhâm(cây me)
Phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương
 
Lễ nhập quan vào lúc 9 giờ tối ngày 16 tháng 10 năm 2022
 
Lễ động quan vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022
 
Lễ hỏa táng tại Hoa Viên Bình Dương
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến gia đình bạn Võ Duyên cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Cụ Bà an bình và siêu thoát ở cõi vĩnh hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU