alt
 
Nhận được tin buồn
 
 Ông Võ Văn Thạch
Thân phụ của Bạn Võ Trí Thượng
Cựu Học Viên Khóa II, Ban Công Thôn
Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021
(nhằm ngày 17 tháng 10 năm Tân Sửu)
tại Long An
Hưởng Thọ 96 tuổi
 
Lễ Nhập quan vào lúc 22 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2021
Lễ Động quan vào lúc 14 giờ, ngày 23 tháng 11 năm 2021
Hỏa táng tại Hội Long Tự
Xã Nhơn Thạnh Trung, Huyện TDTD, Tỉnh Long An
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến gia đình bạn Võ Trí Thượng cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Ông sớm siêu thoát ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU