Nhận được tin buồn
 
Bạn Trương Trung Hiếu
Cựu Học Viên NLS Bình Dương (Công Thôn Khóa V)  
Vãng sanh ngày 22 tháng 4 năm 2021
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia
 
Lễ Nhập Quan ngày 22 tháng 4 năm 2021
Lễ Động Quan ngày 23 tháng 4 năm 2021
Sau đó hỏa táng tại Hoa Viên Chánh Phú Hòa
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình bạn Trương Trung Hiếu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh của bạn Hiếu sớm siêu thoát Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU