Vô cùng thương tiếc
Nhận được tin buồn
 
Thầy Trần Tấn Miêng
Cựu Giáo Sư Ban Canh Nông
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương  
 
Vừa thất lộc vào lúc 10 giờ 40 ngày 6-1-2020
Hưởng thọ 74 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại tư gia
262 khu phố Thạnh Hòa A, đường Thủ Khoa Huân
phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Đ/T: 0348953752
 
Lễ Nhập Quan lúc 17 giờ 30 ngày 06-01-2020
Lễ Động Quan lúc 7 giờ 00 ngày 08-01-2020
Sau đó linh cữu sẽ được hỏa táng tại
Hoa Viên Chánh Phú Hòa, Bình Dương
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường NLS Bình Dương
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Trần Tấn Miêng sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU