Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Kim Liễng
Pháp danh Từ Trưởng
Nhạc, Thân Mẫu Thầy Cô Vương Thế Đức & Nguyễn Thị Xuân Mai
Cựu Giáo Chức Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
 
Thất lộc ngày 04 tháng 03 năm 2017
Hưởng thọ 85 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Glen Oaks Funeral Home & Cemetary
3164 Nineth Line, Oakville, Ontario L6H 7A8
Tel: 905-257-8822
 
Lễ Phát Tang và Khai Thị vào ngày 09-03-2017 từ 3:30pm-5:00pm
 
Thăm viếng vào ngày 09-03-2017 từ 5:00pm-8:00pm
 
Lễ Động Quan và Hỏa Táng vào ngày 10-03-2017 từ 10:00am-12:00pm
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU