Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Ngọc Linh
Pháp Danh Minh Thiện 
 
Vừa thất lộc lúc 5:30 sáng ngày 11 tháng 2 năm 2016
Hưởng thọ 74 tuổi
 
Lễ Nhập Quan 14:00 ngày 11 tháng 2 năm 2016 
Linh Cửu hiện quàn tại tư gia đối diện Trường NLS Bình Dương ngày xưa
Lễ Động Quan 7:00 
ngày 15 tháng 2 năm 2016
 Lễ Hỏa Táng tại Nghĩa Trang
Hoa Viên, Chánh Phú Hòa
 
Thay mặt toàn thể Gíao Sư
và cựu Học Viên
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến
Gia Đình cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Ngọc Linh sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU