Nhận được tin trễ
 
Anh Lê Văn Ba
Cựu Học Viên CN Khóa 1
 
Tạ thế ngày 14 tháng 12 năm 2015
tại Bình Dương
Hưởng thọ 64 tuổi 
 
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến Chị Lê Văn Ba cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Anh Lê Văn Ba sớm về Cõi Vĩnh Hằng
 
Cựu GS, Học Viên, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU