Danh sách phúng điếu

Tang Lễ Anh Trần Nguơn Long CN Khóa 2

Rất cảm kích, cám ơn Chị Lê Thị Thu Hà cùng các bạn hữu tại San Jose đã loan tin, kêu gọi. Xin đăng danh sách phúng điếu do Chị Hà gởi đến. (BBT)

 
Thầy Cô:
 
Cô Bạch Thị Vàng
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
Thầy Cô Đặng Tấn Lung và Huỳnh Thị Hương
Thầy Cô Nguyễn Hữu Giao
Thầy Cô Nguyễn Thị Thu
Thầy Cô Vương Thế Đức
 
Bạn Hữu:
 
Anh  Nguyễn Thăng
Anh Nguyễn Văn Có và Chị Lê Thị Bình Minh
Anh Chị Lưu Xẻn
Anh Phạm Văn Nghĩa và Chị Nguyễn Thị Phụng
Chị Chung Thanh Tú
Anh Chị Trần Văn Hai
Anh Chị Trần Đình Thảo
Anh Nguyễn Thành Công và Chị Nguyễn Thị Năm
Anh Chị Phan Thị Mỹ Châu
Anh Chị Nguyễn Thị Hường (Trần Thị Hường)
Anh Chị Ủ Văn Anh Dũng
Anh Chị Nguyễn Văn Đậu
Anh Chị Nguyễn Quan Huy
Anh Chị Nguyễn Thanh Phước
Anh Nguyễn Văn Hoa
Anh Chị Trần Thanh
Anh Chị Nguyễn Thành Long
Anh Chị Khổng Văn Bao
Anh Chị Nguyễn Văn Xanh
Anh Chị Phan Thị Thuyết
Chị Lê Thị Thu Hà và các con: Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Tường Huy
 
Tổng cộng số tiền nhận được: $3350
Chi phí vòng hoa phân ưu:        $150
 
Số tiền còn lại: $3200 đã gởi đến chị  Trần Ngươn Long (Nguyễn Thị Thu Thủy)