Tổng kết Thu, Chi cho  Đại Hội NLSBDHN lần thứ II
 
THU                                                              CHI
Chi phí ĐH:  $2,050.00                              Thực phẩm:                   $1,251.32
Ủng hộ:        $3,690.00                               Lều trại:                          $   778.50
(Xem chi tiết ủng hộ trên trang nhà          Toilets:                           $    580.00
Mục Thông báo / Đại Hội II                        Bàn ghế:                        $   180.00
/Danh sách tham dự Đại hội 2)                 Vật dụng thiết kế…       $1,540.00
                                                                       Nước, ly, dĩa…..            $   147.00
                                                                       Copy 50 Videos            $   150.00
                                                                       Tem thư                          $    77.15
 
Tổng THU: 5,740.00                                 Tổng CHI:                        $4,703.97
 
Tồn quỹ sau Đại Hội lần thứ II:   $5,740.00 - $4,703.97 =  $1,036.03
Tồn quỹ sau Đại Hội lần thứ I:                                                   $630.08
 
                                                                          Tổng tồn quỹ:   $1,666.11
 
Thủ Quỹ  Đại Hội: Chị Phan Thị Thuyết, Nguyễn Thị Phụng.
 
 
* Bản tổng kết nầy được lưu trong hồ sơ sinh hoạt của Hội.