alt
Được tin vui
 
Cháu Elliot (Eli) Hero Nguyễn  vừa chào đời ngày 12 tháng 03 năm  2017 tại San Diego, California
 
Thay mặt Thầy Cô, bạn bè chúc mừng Ông Bà Nội Nguyễn Văn Có và Lê Thị Bình Minh.
Chúc Cháu mau ăn chóng lớn.
 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương HN