alt
Nhận được tin vui trễ
 Thầy Cô Trần Hào
Virginia, USA
 
  Vừa tổ chức Lễ Vu Qui cho
Thứ Nữ Nhu Trần
sánh duyên cùng
Ireneo Asuncion 
Trưởng Nam của
Ông Bà Vicente & Amelia Asuncion 
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2016
tại Virginia Beach
 
Kính chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương