Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Phan Văn Đây
Cựu học viên NLD Bình Dương K3 -CN2
 
Vừa định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
Xin chúc mừng, mong anh chị sớm thích nghi cuộc sống mới ở quê hương thứ hai của mình.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương