{youtube width="520" height="340"}bI5g3JC71Cg{/youtube}

Thầy Hồ Thành Huân mời tất cả nghe em Uudam, mồ côi, 12 tuổi hát lên tâm sự nhớ Mẹ của em. Một câu chuyện rất cảm động.