2016-8-HoiNgoAustin
IMG_0822
IMG_0823
IMG_0824
IMG_0825
IMG_0826
IMG_0827
IMG_0828
IMG_0829
IMG_0830
IMG_0831
IMG_0832
IMG_0833
IMG_0834
IMG_0835
IMG_0836
IMG_0837
IMG_0838
IMG_0839
IMG_0840
IMG_0841
IMG_0842
IMG_0843
IMG_0844
IMG_0845
IMG_0846
IMG_0847
IMG_0848
IMG_0849
IMG_0850
IMG_0851
IMG_0852
IMG_0853
IMG_0854
IMG_0855
IMG_1007
IMG_1008
IMG_1010
IMG_1011
IMG_1012
IMG_1015
IMG_1017
01/42 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

Năm nay không có Đại Hội, bù lại một Tiểu Hội được triệu tập một tuần lễ từ 2-9 tháng 8, 2016 tại Austin, Thủ Phủ Tiểu Bang Texas qui tụ được một số bạn bè. Thành phần tham dự được ghi chi tiết qua bài viết, Tiểu Hội NLS Bình Dương tại Austin, Texas