alt
 
 
 
 
Bụng thon, ngực nở, bốn chân dài, 

Đua sức đường trường chẳng kém ai.
Đưa chân Đường tăng qua Đông thổ,
Thỉnh kinh, cầu Phật, thoát nạn tai.
Theo gót Vân Trường ra trận mạc,
Quá quan, trảm tướng, địch kiêng oai.
Huyền thoại danh câu như danh tướng,
Người đời truyền mãi đến hôm nay. 


                           

 

CÂU ĐỐI

Ngựa Hồ nhớ đất xưa, đón Đông phong, cất vó câu trở về cố thổ.
Chim Việt hoài quê cũ, theo Nam chi, tung cánh hồng qui hồi cố hương.


Nguyển Thượng Hạng