Sừng cong, thân lớn sức lấp sông.
Thảnh thơi ăn cỏ khắp ruộng đồng.
Đất gò cày ải phơi khô cỏ.
Ruộng sâu trục bùn sạ lúa Đông.
 
Cờ lau tập trận cùng Đinh chủ.
Hiến thịt khao quân lập chút công.
Mặc kệ miệng đời chê ngu dốt.
Nắng mưa nào quản giúp bác nông.
 
Nguyễn Thượng Hạng