Anh ở trời Tây, em trời Đông,
Núi Sông cách trở, vẫn chung lòng.
Nguyện có một ngày... Sông Núi đổi,
Đông - Tây nối lại... thỏa ước mong.

Anh vẫn ở Tây, em ở Đông,
Bao nhiêu mộng ước, chỉ là không.
Núi Sông vẫn thế... nào có đổi,
Bao lòng mòn mỏi... mãi đợi trông.

Anh ở miền Tây, em miền Đông,
Muốn được tương phùng, phải gắng công.
Sông ngăn, Núi cản... nào có ngại,
Chung lòng, chung sức... vượt Núi - Sông.

Anh ở miền Tây, em miền Đông,
Đông - Tây hợp lại, chảy chung dòng.
Sông ngăn, Núi cách... không còn nữa,
Bao lòng hoà điệu... thỏa ước mong!!!


Nguyễn Thượng Hạng