Bạn bè lần lượt ra đi.
Nghe tin chợt thấy buồn chi ơi buồn!
Cố ngăn dòng lệ trào tuôn.
Chúc người bạn cũ đường tròn viễn du.
 
Nhân sinh lá rụng sang thu.
Phất phơ muôn lối mịt mù gió đưa.
Sao hôm khuất bóng song thưa.
Đèn đêm hiu hắt hạt mưa nhịp đều.
 
Tuổi đời bóng ngã xế chiều.
Người đi kẻ ở lắm điều ruột đau.
Lối về gió thổi lao xao.
Gót chân kẻ trước người sau nối liền.
 
Dương gian âm cảnh đôi miền.
Đáo lai vô định ưu phiền chôn sâu.
Đời người chẳng được bao lâu.
Bóng câu qua cửa giọt sầu chảy xuôi.
 
Chuyện đời buồn lắm ít vui.
Tang thương dâu bể ngậm ngùi cố cư.
 
Nguyễn Thượng Hạng
20 - 12 - 2016