Thời thế bây giờ lắm đẩy đưa
Lòng  người thay đổi nắng như mưa
Trách chi một đám chơi trò khỉ
Về thành quên hết chốn rừng thưa
 
Mang hia, đội mão nào đâu thiếu!
Bòn rút luồng tay chẳng thấy thừa
Mong năm khỉ không còn trò khỉ
Người người an lạc được hay chưa?
 
Phạm Văn Thế
(MS2)
Họa bài thơ "Vịnh Con Khỉ "của Thầy Nguyễn Thượng Hạng