Nhảy nhót chuyền cành nhánh đong đưa.
Trái tươi lót dạ mặc nắng mưa.
Rảnh tay truy lùng bầy rận quỷ.
Nhàn chân dạo khắp chốn rừng thưa.

Mang hia đội mão làm trò lạ.
Giúp người tiêu khiển lúc nhàn thừa.
Tiến hoá "Đa Huynh"* từng nói đến.    
Loài người thừa nhận tổ tông chưa?


Nguyễn Thượng Hạng

Darwin