Cuộc cờ nhân thế nước tranh tiên.
Bày binh bố trận giữ mặt tiền.
Xe ngựa sang sông quân tấn kích.
Địch quân cố thủ giữ ba miền.
Phòng tuyến tiền phương ta lấn chiếm.
Pháo đầu mã đội tiếp theo liền.
Địch quân yếu thế đành xếp giáp.
Đầu hàng đối thủ nước tranh tiên.


Nguyễn Thượng Hạng