alt alt

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Nhiệm Kỳ 2017 – 2021

 

alt Lưu Xẻn Hội Trưởng
alt Phạm Văn Nghĩa  Hội Phó Nội Vụ
alt Nguyễn Văn Có Hội Phó Ngoại Vụ
alt Trần Thị Hường Tổng Thơ Ký
 
Nguyễn Thị Phụng Thủ Quỹ

Nguyễn Thị Năm

Trần Văn Hai

Đặng Hữu Lợi

Ban Thông Tin Liên Lạc
alt

 Trần Ngọc Phú

Lê Nguyên Lễ
 

Ban Văn Nghệ
altalt

Nguyễn Văn Có

Phạm Văn Nghĩa

Trần Đình Thảo

Ban Kỹ Thuật

 

Giáo Sư Cố Vấn:

Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Thầy Nguyễn Thượng Hạng, Thầy Huỳnh Văn Công, Thầy & Cô Hồ Thành Huân & Phan Thị Đức, Thầy Vương Thế Đức, Thầy & Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương, , Thầy Nguyễn Hữu Giao, Cô Bạch Thị Vàng, Cô Trần Thị Nữ, Cô Nguyễn Thị Thu, Cô Trần Thị Ngọc, Cô Trịnh Thị Kiêm Loan.

 

Hội Trưởng Lưu Xẻn đang trình diện Ban Điều Hành

Quý Thầy Nguyễn Thượng Hạng và Vương Thế Đức đang giới thiệu và trình diện Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2017 - 2021 trước Đại Hội IV