alt
Nhận được tin buồn trễ
 
Cụ Bà Đoàn Thị Xuân Hoa 
Thân mẫu của Cô Nguyễn Thị Thu, nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
 
Tạ thế tại bịnh viện O'Connor lúc 2:35 PM ngày 15-6-2014
 
Linh cửu quàng tại
Oak Hill Cemetery
300 Curtner Av.
San Jose, Ca 95125
Trong khu Sunshine Chapel / Phòng Lotus
Thăm viếng: ngày 20-6-2014 từ 9:00 sáng đến 9:00 tối
   Lễ cầu nguyện: 8:00 sáng ngày 21-6-2014, linh cửu được di chuyên đến thánh đường Công giáo Christ The King Chuck, 5284 Monterey Rd
    9:15 AM: di chuyển linh cửu về OaK Hill và cử hành Lễ Hạ Huyệt lúc 10 sáng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà yên bình nơi Nước Chúa