alt
 
Được tin buồn

Cụ Bà Trần Thị Chín
 
Thân mẫu Thầy Vương Thế Đức
Cựu G.S. Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 06 tháng 5 năm 2012 tại Oakville, Ontario, Canada
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại
Mississauga, Ontario, Canada
 
Chúng em xin thành kính phân ưu cùng Thầy Cô và gia quyến

Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc

Cựu Học Viên trường Trung Học NLS Bình Dương
Ban Điều Hành Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại
Ban Biên Tập Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại
 

Đồng Thành Kính Phân Ưu