alt

Nhận được tin buồn

Cụ Bà Trần Thị Chín
Thân mẫu của Thầy Vương Thế Đức
 
Vừa tạ thế ngày 06-05-2012 tại Oakville, Ontario, Canada
Hưởng thọ 91 tuổi

Linh cữu được quàn tại: Turner & Porter Funeral Home
1981 Dundas Street West
Mississauga, ON L5K 1R2 - Canada
905-828-8000
 
Thăm viếng: Thứ Sáu ngày 11-05-2012 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối
 
Lễ tưởng niệm: ngày 12 tháng 5 năm 2012 từ 8:00 đến 9:45 sáng tại Nhà Quàn,
sau đó linh cữu sẽ được an táng tại
Trafalgar Lawn Cemetery
1149 Dundas St W, Oakville, ON L6M 4L8

Xin thành kính phân ưu cùng
Thầy Cô Vương Thế Đức và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm yên nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU