alt
Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Quả Phụ TRẦN LỤC
Nhũ danh Ngô Thị Bỉnh
Thân Mẫu của anh Trần Ngọc Phú CT-K2
 
Sinh năm 1930 tại Chơn Thành, Bửu Long, Biên Hòa, Việt Nam
Vừa Tạ thế ngày 24-12-2019 lúc 6 giờ 10 chiều tại
Saints John Park, New South Wale 2176 - Australia
Hưởng thọ 94 tuổi
 
Thăm viếng:
UNIVERSAL CHUNG WAH FUNERALS
17 Railway Parade, Fairfield 2165
(Chapel 1)
 
Thứ Sáu, ngày 3-1-2020 từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối
 
Tiễn đưa:
Thứ Bảy, ngày 4-1-2020
Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 45 sáng: thăm viếng và từ biệt
- 10 giờ sáng: Di quan
 
Hỏa Táng:
FOREST LAWN MEMORIAL GARDENS
CREMATORIUM
CAMDEN VALLEY WAY, LEPPINGTON 2179
(North Chapel)
Từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 45 sáng
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Ngô Thị Bỉnh sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU