Nhận được tin buồn
 
Cụ LƯU THỌ
Thân Phụ Anh Lưu Xẻn
 
Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1922 tại China
Mãn phần ngày 11 tháng 8 năm 2017
Nhằm ngày 12 tháng 6 năm Đinh Dậu
tại Elgin, Illinois
Hưởng thọ 95 tuổi
 
Linh Cữu quàn tại Laird Funeral Home
310 S. State St., Elgin, IL 60123
 
Chương Trình Tang Lễ
 
Thăm viếng:
Từ 4 giờ chiều - 9 giờ tối Thứ Năm
ngày 17 tháng 8 năm 2017
 
Lễ Động Quan từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Sáu
ngày 18 tháng 8 năm 2017
 
Lễ Hỏa Thiêu tiếp theo sau đó tại
Bluff City Cemetery
Elgin, Illinois

 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Lưu Thọ sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU