alt
Nhận được tin vui
 
Ông Bà Võ Đình Cát & Phan Thị Thuyết (K1CN)
Anaheim, California
 
  làm lễ vu qui cho Trưởng Nữ
 
Võ Đình Cát Thanh
sánh duyên cùng
Lino Delbert Fritz Cambaliza
 
Quý Nam của 
 
Ông Bà Lino Lemos Cambaliza
Lancaster, California
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2014
tại Bell Tower Regional Community Center
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương