alt
 
Vừa được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Văn Có (CT K3)
& Lê Thị Bình Minh (CN K5)
 
vừa được thăng chức Ông Bà Nội
Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu trai cưng mau ăn chóng lớn.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN