alt

Vừa được tin
 
Anh Chị Phạm Văn Nghĩa (CT 69-72) và Nguyễn Thị Phụng (MS 69-72)
vừa thăng chức Ông Bà Ngoại vào ngày 02-01-2012
 
Trân trọng chúc mừng
 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLSBDHN