{youtube width="540" height="440"}GsTqmEeBKhw&vq=medium#t=41{/youtube}

Mời tất cả cùng xem một màn vũ Ba Lê điêu luyện