Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhẫn nhục.

Lạy Chúa, con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

Lạy Chúa, con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.

Lạy Chúa, con cần tính nhẫn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

Lạy Chúa, con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.