"Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về...
Mùa bình thường mùa vui nay đã về...
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...
Với khói bay trên sông...
Gà đang gáy trưa bên sông..."