Mời thưởng thức dòng nhạc Từ Công Phụng trong Live Concert để đời của người nhạc sĩ tài hoa.