Địa chỉ liên lạc qua bưu điện hay email:

 

Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương

612 Spring Miller Ct., Arlington, Texas  76002-4123 U.S.A

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.