1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8a
01/19 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.