1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
MS1-K4-ThayHoa-960
01/14 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.