Anh Hai, đừng có bận tâm.
Tinh thần văn nghệ, Nông Lâm dễ mà.
Nghĩ sao cứ việc viết ra.
Không cần cung luật vẫn là thơ văn.
Tuổi già, đối ngẫu bạn thân.
Mấy ai dễ được như Dân Tụi Mình?
Nông, Công, Lâm, Súc hoà bình.
Tuổi già ngấp nghé, rập rình chúng ta.
Giờ còn sáng suốt văn ra.
Cầm bằng cứ thế tà tà nghe anh.
 
Thụy Chi
Virginia, một buổi chiều

Thân tặng Anh Hai Râu