Gà sắp đi rồi chó đến nơi,
Thịt ăn hết cả ngậm xương rơi.

Lấm le, lấm lét - phường ăn trộm,
Xúm xê, xúm xít – gái làng chơi.

Theo chân Tàu Cộng ra oai sủa,
Bám đít Hoa Kỳ tạo cơ ngơi.

Mặc cho lũ chó tròn công bộc,
Chủ Tập bên Tàu vẫn cứ xơi.


Phạm Văn Thế (MS2)