Lạy Chúa con ngoại đạo
Chưa đến ngày Giáng Sinh
Con quỳ bên tượng Chúa
Vì con sợ hôm đó